Privacyverklaring

Artikel 1 - Algemeen 

1.1 VIALEGIS NV, met  maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0479.403.001 verwerkt persoonsgegevens (als ‘verwerkingsverantwoordelijke’) van bepaalde personen (hierna ‘betrokkenen’).

Deze privacyverklaring (hierna ‘Privacyverklaring’) is gericht aan de volgende betrokkenen: sollicitanten, kandidaten, geïnteresseerden, klanten en bedrijven. VIALEGIS NV neemt de privacy van de betrokkenen zeer serieus. (Persoons)gegevens die VIALEGIS NV verkrijgt, zullen adequaat en zorgvuldig worden beschermd.

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door aangezien deze uw rechten ten aanzien van VIALEGIS NV bevat. 

Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken. 

1.2       VIALEGIS NV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (beter gekend als ‘AVG’ of ‘GDPR’) na, alsook de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing). 

Artikel 2 - Persoonsgegevens 

2.1       VIALEGIS NV verwerkt enerzijds persoonsgegevens die u ons meedeelt, zoals:

 • Elektronische identificatiegegevens: zoals bv. IP-adres, via cookies (zie artikel 7),…; 
 • Identificatiegegevens: zoals bv. naam, e-mail adres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, adres, …; 
 • Professionele en/of opleidingsgegevens: zoals bv. CV, motivatiebrief, opleidingen, werkgeschiedenis,…;
 • Gegevens voor salarisadministratie: zoals bv. rijksregisternummer, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, bankrekeningnummer,…

2.2       VIALEGIS NV verwerkt daarnaast ook publieke gegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website of op LinkedIn, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers zijn verschenen, of gegevens die terug te vinden zijn op bv. Graydon.

Artikel 3 - Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking 

3.1 Algemene doeleinden en rechtsgrond: 

VIALEGIS NV zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Elektronische identificatiegegevens:
  Voor  het verzorgen en verbeteren van de Website;
  Met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van VIALEGIS NV om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren en om de goede werking en groei van VIALEGIS NV te waarborgen.  De gerechtvaardigde belangen van VIALEGIS NV mogen en zullen in elk geval niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy.
   
 • Identificatiegegevens: 
  Om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken;
  Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;
  Om onze diensten op maat te maken en ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld; in dit verband kunnen wij gebruik maken van profilering en technieken voor het aanvullen/verrijken van gegevens;
  Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of uw expliciete, voorafgaandelijke toestemming.
 • Professionele en/of opleidingsgegevens:
  Om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor een vacature;
  Om contact met u op te nemen indien wij uw sollicitatie al dan niet hebben afgewezen, en om u te kunnen uitnodigen voor een gesprek;
  Om contact met u op te nemen indien zich in de nabije toekomst een relevante functie zou aandienen;
  Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;
  Om onze diensten op maat te maken en om ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld, in dit verband kunnen wij gebruik maken van technieken voor profilering en gegevensaanvulling/verrijking; 
  -
  Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of op basis van het rechtmatige belang van VIALEGIS NV om u te informeren over de beoordeling van uw sollicitatie.
 • Gegevens voor salarisadministratie:
  -
  Voor de uitbetaling van lonen en extralegale voordelen, vakantiegelden, of andere krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigde betalingen;
  Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2 Direct marketing:

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening).

Direct marketing met betrekking tot VIALEGIS NV haar diensten kan naar bestaande klanten van VIALEGIS NV en haar verbonden ondernemingen worden verstuurd, op basis van onze gerechtvaardigde belangen om de goede werking en groei van ons bedrijf te waarborgen. Deze gerechtvaardigde belangen mogen en zullen in elk geval niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy.

Alvorens direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening) te versturen naar kandidaten, uitzendkrachten en prospecten zal steeds de uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en zonder kosten: zie artikelen 5 en 10 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

3.3 Doorgifte aan derden:

3.3.1 Doorgifte aan derde dienstverleners

VIALEGIS NV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derde dienstverleners die technische en operationele ondersteuning bieden en aan derde dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten, auditors,…) voor zover dit noodzakelijk is voor de professionele dienstverlening en/of indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

VIALEGIS NV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven.

3.3.2 Doorgifte van gegevens binnen de groep

VIALEGIS NV maakt deel uit van de House of HR-groep, waartoe verschillende bedrijven behoren die actief zijn op het gebied van personeelsbemiddeling en human resources. Meer informatie met betrekking tot de House of HR-groep en de aangesloten bedrijven is hier te vinden: https://www.houseofhr.com/companies.

VIALEGIS NV kan de persoonsgegevens die zij verwerkt, delen met andere bedrijven binnen de House of HR-groep in het kader van intra-groep samenwerking en/of intra-groep dienstverlening om de activiteiten en diensten van VIALEGIS NV en de House of HR-groep te verbeteren, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analyses en statistieken, debiteurenbeheer, direct marketing, etc.).

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat VIALEGIS NV samen met andere bedrijven van de House of HR-groep optreedt als gemeenschappelijk gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij dan gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. In dit geval zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. VIALEGIS NV blijft echter uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten, zie Artikel 5).

3.4 Doorgifte aan derde landen:

VIALEGIS NV kan uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte om de gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. In het geval gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, garandeert VIALEGIS NV dat zij alle maatregelen zal treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van contractuele bepalingen die voldoende waarborgen bieden inzake gegevensbescherming voor de gegevens die internationaal zullen worden doorgegeven.

3.5 Wettelijke vereisten: 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat VIALEGIS NV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. VIALEGIS NV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 3 en in functie van de contractuele relatie tussen VIALEGIS NV en u: 

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adres: voor de duur van uw bezoek aan de Website;
 • Identificatiegegevens : voor de duur van de gevraagde levering van diensten; 
 • Gegevens van kandidaten: voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;

Van kandidaten en legal interim managers bewaren en verwerken wij de persoonsgegevens minstens zolang het selectieproces loopt. Daarna bewaren wij de gegevens tot 5 jaar na het laatste contact.                    

 • Identificatiegegevens van opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: voor de duur van de gevraagde levering van diensten en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen; 
 • Foto’s en video’s: voor de duur van de gevraagde levering van diensten.

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte. 

Artikel 5 - Uw rechten

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen (contactgegevens vindt u bij artikel 10). We kunnen u steeds vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

VIALEGIS NV is niet altijd verplicht in te gaan op uw vraag tot uitoefening van uw rechten – uw rechten gelden enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 2 274 48 00 of Fax +32 2 274 48 35, contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens. 

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. 

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen - die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring - tegenstelbaar te maken aan onze werknemers en aangestelden. Concreet betekent dit dat onze werknemers en aangestelden gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij voor wie het voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Artikel 7 - Cookies

7.1 Wat zijn cookies? 

Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van VIALEGIS NV en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. 

7.2 Waarom gebruiken we cookies? 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Ons cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 

7.3. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 

 

Naam

 

Functie

Provider

Type

Bewaartermijn

Functionele cookies

Deze cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.

 

 

 

 

 

 

rc::c

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

 

google.com

HTML

Sessie

Analytische cookies

Analytische cookies helpen website-eigenaren om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

 

 

 

 

 

 

_dc_gtm_UA-#

Wordt gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen.

 

vialegis.be

HTTP

1 dag

 

_ga

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. De informatie wordt anoniem opgeslagen.

 

vialegis.be

HTTP

2 jaar

 

_gid

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. De informatie wordt anoniem opgeslagen.

 

vialegis.be

HTTP

1 dag

 

_hjTLDTest

Detecteert de SEO-ranking voor de huidige website. Deze service maakt deel uit van een externe service voor statistieken en analyse.

vialegis.be

HTTP

Sessie

 

_hjid

Ingesteld door Hotjar en gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID te behouden, uniek voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site aan hetzelfde gebruikers-ID wordt toegeschreven.

 

vialegis.be

HTTP

Sessie

 

_hjIncludedInSample

Door Hotjar ingesteld om te bepalen of een bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om Heatmaps, Funnels, Recordings, etc. te genereren

vialegis.be

HTTP

Sessie

 

_vwo_uuid_v2

Deze cookie is ingesteld om split-tests uit te voeren op de website, die de prestaties van verschillende versies van webpagina's meet en kan worden gebruikt om de relevantie van de website voor de bezoeker te optimaliseren.

 

vialegis.be

HTTP

1 jaar

 

v.gif

Deze cookie is ingesteld om split-tests uit te voeren op de website, die de prestaties van verschillende versies van webpagina's meet en kan worden gebruikt om de relevantie van de website voor de bezoeker te optimaliseren.

visualwebsiteoptimizer.com

Pixel

Sessie

Marketing cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

 

 

 

 

 

 

_gcl_au

Gebruikt door Google AdSense voor het meten van advertentie-efficiëntie op websites, het opslaan van informatie over advertentieklikken zodat conversies buiten de bestemmingspagina kunnen worden toegeschreven.

 

vialegis.be

HTTP

3 maanden

 

_fbp

Door Facebook ingesteld om advertenties aan gebruikers weer te geven wanneer ze zich op Facebook of een digitaal platform bevinden dat wordt aangedreven door Facebook-advertenties na een bezoek aan deze website.

 

vialegis.be

HTTP

3 maanden

 

r/collect

Deze cookie wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Het volgt de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

 

doubleclick.net

Pixel

Sessie

 

Collect

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

 

 

google-analytics.com

Pixel

Sessie

 

Fr

Door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan gebruikers te tonen en om deze advertenties te meten en te verbeteren. Het volgt ook het gedrag van gebruikers op sites met een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in.

 

facebook.com

HTTP

3 maanden

 

Tr

Gebruikt door Facebook om een ​​reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

 

facebook.com

Pixel

Sessie

 

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze diensten te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Privacy en Voorwaarden van Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

7.4 Uw toestemming

U kunt cookies weigeren of blokkeren via de cookie-instellingen op onze website of door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Indien u verder nog vragen of bemerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op per email op privacy@vialegis.be

Meer informatie vindt u tevens op http://www.allaboutcookies.org/, dit met betrekking tot cookies, en op http://www.youronlinechoices.eu/, met betrekking tot online behavioural advertising en online privacy.

Artikel 8 - Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging aan onze Privacyverklaring, zullen we de herzieningsdatum aanpassen elke keer dat deze wordt gewijzigd. De gewijzigde Privacyverklaring treedt in werking op die datum.

Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

We zullen u ook proactief informeren over belangrijke wijzigingen aan deze Privacyverklaring.

Artikel 9 – Datum van de laatste herziening

Datum van de laatste herziening : 28 september 2021.

Artikel 10 – Ons contacteren

U kan steeds onze DPO Laetitia Christiaens contacteren op het nummer 02/ 290 23 50 of privacy@vialegis.be.

Kandidaten, sollicitanten en geïnteresseerden:

Heeft u als kandidaat, sollicitant of geïnteresseerde vragen over hoe VIALEGIS NV met uw gegevens omgaat, kunt u ons contacteren op privacy@vialegis.be.

Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 5). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, mail dan privacy@vialegis.be.

Bedrijven en klanten

Indien u als bedrijf of klant vragen heeft over hoe VIALEGIS NV omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking kunt u ons steeds contacteren via privacy@vialegis.be.